Ochrana osobných údajov

Spracovanie a ochrana osobných údajov

V zmysle nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),  General Data Protection Regulation (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len zákon)

Údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno: Ideaferdesign  s. r. o.

Sídlo: Charkovská 3900/3, 036 01 Martin
IČO: 51 127 091
DIČ: 2120598403

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd: Sro, vl.č. 68640/L
Zastúpená: Dominik   Horský  a Simona Horská, konatelia
Kontaktná osoba: Dominik Horský  a Simona Horská
Emailová adresa: info@ideaferdesign.com

Telefonický kontakt: +421 903 265 782

Prevádzkovateľ nevymenoval poverenca pre ochranu osobných údajov
(ďalej len “Prevádzkovateľ”)

Dotknutá osoba:

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje  Prevádzkovateľ spracúva.

  1. V prípade využitia služieb nákupu cez eshop Prevádzkovateľa sa zmluvné strany dohodli, že kupujúci (ďalej len „dotknutá osoba“) v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, dodaciu adresu, číslo telefónu, mailovú adresu, číslo bežného účtu, v prípade, že je právnickou osobou názov firmy, fakturačnú adresu firmy, IČO, DIČ, IČ DPH, dodaciu adresu, meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónne číslo, emailovú adresu. Dotknutá osoba poskytuje osobné údaje Prevádzkovateľovi dobrovoľne a slobodne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Prevádzkovateľ v pozícií predávajúceho nemôže riadne plniť zmluvu s dotknutou osobou, a preto ju nebude možné s dotknutou osobou ako kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia dotknutej osoby, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru. Dotknutá osoba prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje poskytol dobrovoľne, že tieto údaje sú pravdivé, a že v prípade ich zmeny bude bezodkladne informovať prevádzkovateľa. Dotknutá osoba prehlasuje, že si je vedomá dôsledkov uvedenia úmyselne nepravdivých údajov, obzvlášť skutočnosti, že by takéto konanie mohlo byť klasifikované ako trestný čin. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie kúpnej zmluvy.
  2. Dotknutá osoba zaslaním objednávky prevádzkovateľovi ako predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. a č.l. 6 ods. 1 písm. a/ nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679, aby prevádzkovateľ spracoval a uschovával jej osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené v bode 1 vyššie a sú potrebné pri činnosti prevádzkovateľa ako predávajúceho tovaru, a spracovával ich v informačnom systéme pre dotknutú osobu ako zákazníka. Dotknutá osoba zároveň čestne prehlasuje, že bola oboznámená s jej právami a so skutočnosťou, že v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy je právnym základov spracúvania osobných údajov plnenie zmluvy, práv, povinnosti a záväzkov z nej vyplývajúcich. Osobné údaje pre účely predaja prevádzkovateľ spracúva za účelom fakturácie dodávaného tovaru, evidencie uzavretých kúpnych zmlúv medzi predávajúcim a kupujúcim, faktúr a iných dokumentov, za účelom prepravných služieb kúpeného tovaru ako aj za účelom marketingu, pokiaľ dotknutá osoba na daný účel dala súhlas. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytnúť osobné údaje spracúvané so súhlasom dotknutej osoby na vyššie uvedené účely v záujme zvýšenia kvality poskytovaného tovaru a služieb a zvýšenia spokojnosti zákazníkov. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom a GDPR. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie si svojich povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov so zachovaním zásady minimalizácie uchovania, s prihliadnutím na oprávnené záujmy prevádkovateľa podľa Obchodných podmienok prevádzkovateľa.
  3. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne bez zbytočného odkladu od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby prevádzkovateľovi a údaje budú následne vymazané avšak s ohľadom na všetky relevantné okolnosti, najmä právne a regulačné povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ nesprístupňuje osobné údaje žiadnej tretej osobe okrem prípadov, keď je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy, a to najmä na zabezpečenie dodania tovaru využitím  prepravných služieb a  za účelom vedenia účtovníctva. Dotknutá osoba berie na vedomie, že prevádzkovateľ za účelom plnenia z kúpnej zmluvy poskytol na ďalšie spracúvanie osobné údaje dotknutých osôb týmto osobám ako sprostredkovateľom, avšak po splnení povinností vyplývajúcich prevádzkovateľovi zo zákona ako aj GDPR, najmä v súvislosti s preverením, že pri výbere sprostredkovateľa dbal na jeho odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť, a jeho schopnosť zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, a zabezpečiť ochranu práv dotknutých osôb. Týmito osobami môžu byť osoby poverené prevádzkovateľom na vedenie účtovníctva, prepravné  a zasielateľské spoločnosti, prípadne iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru, či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy.
  4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že v súlade so zákonom a GDPR spracúva a bude spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v súlade s dobrými mravmi, a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom, a ani ich nebude obchádzať.
  5. Ochrana vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom vaše práva sú upravené vo všeobecnom Nariadení EP a R (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, právo na základe písomnej žiadosti požadovať:

Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na nápravu

Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na vymazanie alebo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na prevádzkovateľa telefonicky,  poslaním e-mailu na adresu: info@ideaferdesign.com, alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla prevádzkovateľa na korešpondenčnú adresu: Charkovská 3900/3, 036 01 Martin. Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Ideaferdesign  s.r.o. využíva na svoje stránke funkciu “cookies” od spoločnosti Facebook a Google, ktorá zaznamenáva pohyb návštevníka v rámci stránky. Informácie získané vďaka službe „cookies“ slúžia na personalizovanie ponuky, vylepšenie stránky a zlepšenie zákazníckej podpory. Služba „cookies“ zároveň zabezpečuje zobrazovanie reklamy Ideaferdesign  s.r.o.  a jej produktov na iných webových stránkach prezeraných návštevníkom. Pri tejto činnosti nedochádza k zaznamenávaniu osobných údajov alebo iných údajov okrem informácií o navštívenom obsahu stránky, IP adresy, z ktorej návštevník stránku navštívil, o čase strávenom na stránke a iných aktivitách spojených s návštevou stránky. Informácie o pohybe návštevníka na stránke ukladá internetový prehliadač na disk počítača, z ktorého návštevník navštívil stránku a spoločnosť Facebook a Google ich načítava pri návšteve iných stránok za účelom výberu reklám. Toto správanie môže zákazník zrušiť na svojom internetovom prehliadači.