Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

 

 1. Úvodné ustanovenia
 2. Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – právnickou osobou alebo fyzickou osobou podnikateľom. Súčasne sa vzťahujú taktiež na záväzkovo právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim – fyzickou osobou.
 3. Kupujúcim sa rozumie buď právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľa, ktorá si po splnení nižšie stanovených podmienok (uskutočnenie záväznej objednávky a uhradenia celej kúpnej ceny) objedná u predávajúceho vždy presne špecifikovanú vec, resp. tovar (ďalej len vec alebo tovar v príslušnom gramatikom tvare). Týmto predávajúci a kupujúci uzavrú kúpnu zmluvu v zmysle ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, resp. zmluvu o dodaní tovaru, a to s poukazom na ustanovenie § 410 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonní v znení neskorších predpisov.
 4. Kupujúcim – fyzickou osobou sa rozumie fyzická osoba podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, ktorá si po splnení nižšie stanovených podmienok (uskutočnenie záväznej objednávky a uhradenia celej kúpnej ceny) objedná u predávajúceho vždy presne špecifikovanú vec, resp. tovar (ďalej len vec alebo tovar v príslušnom gramatikom tvare). Týmto predávajúci a kupujúci fyzická osoba uzavrú kúpnu zmluvu v zmysle ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 5. V prípade, že kupujúci je osobou, ktorá ma sídlo alebo miesto podnikania mimo územia Slovenskej republiky, ale súčasne má sídlo v jednej z členských krajín Európskej únie alebo v krajine, ktorá sa zaviazala spravovať nižšie špecifikovaným nariadením, budú sa zmluvné vzťahy vyplývajúce z uzavretej zmluvy riadiť a spravovať v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), právom Slovenskej republiky.
 6. Pokiaľ má kupujúci sídlo mimo územia jedného s členských štátov Európskej únie resp. mimo krajín ktoré sa zaviazali k pristúpeniu k vyššie špecifikovanému nariadeniu, budú sa vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spravovať v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
 7. V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo dňa 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba s obvyklým pobytom na území členského štátu Európskej únie, resp. štátu, ktorý sa zaviazal spravovať sa vyššie špecifikovaným nariadením, budú sa vzťahy medzi kupujúcim fyzickou osobou a predávajúcim spravovať v zmysle príslušného ustanovenia tohto nariadenia.
 8. Pokiaľ je kupujúci fyzická osoba a má obvyklý pobyt mimo členského štátu Európskej únie vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim fyzickou osobou sa budú spravovať v zmysle príslušných stanovení zákona č. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov.
 9. Predávajúcim sa rozumie obchodná spoločnosť Ideaferdesign s. r. o., so sídlom Charkovská 3900/3, 036 01 Martin, IČO: 51 127 091, DIČ: 2120598403, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.: 68640/L, spoločnosť konajúca prostredníctvom štatutárneho orgánu – konateľa Dominik Horský a Simona Horská. Konatelia konajú v mene spoločnosti každý samostatne.
 10. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty (je platcom DPH).
 11. Kontaktné údaje predávajúceho:

Ideaferdesign s. r. o.

so sídlom Charkovská 3900/3, 036 01 Martin

IČO: 51 127 091

DIČ: 2120598403

DIČ DPH: SK2120598403

tel. č: +421 903 265 782

email: info@ideaferdesign.com

bankové spojenie: IBAN: SK66 1100 0000 0029 4504 5610

PayPal: info@ideaferdesign.com

 1. Tieto obchodné podmienky bližšie špecifikujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim. V aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť uzavretej kúpnej zmluvy, resp. zmluvy o dodaní tovaru. Pokiaľ v týchto obchodných podmienkach nie je výslovne uvedené, že sa to týka vždy len kupujúceho – fyzickej osoby, má sa za to, že sa daná obchodná podmienka priamo týka kupujúceho, tak fyzickej osoby ako aj právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa.
 2. Predmetom prevodu vlastníckeho práva sa rozumie, ktorákoľvek vec (ďalej aj ako „vec“ alebo „tovar“ v príslušnom gramatickom tvare), ktorá si kupujúci od predávajúceho záväzne objedná. Na špecifikácii a charakterizácii veci sa predávajúci a kupujúci dojednajú vždy prostredníctvom objednávkového formuláru alebo prostredníctvom emailovej objednávky. Táto objednávka je pre obe strany záväzná.
 3. Predmetom prevodu vlastníckeho práva sa môžu rozumieť aj všetky produkty uvedené v platnom prehľade na webových, resp. internetových stránkach spoločnosti Ideaferdesign s.r.o.
 4. Objednávkovým formulárom resp. objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár dostupný na webovej stránke predávajúceho, ktorý bude obsahovať všetky vyžiadané informácie potrebné k realizácii objednanej veci.
 5. Objednávkový formulár môže byť nahradený aj odoslaním emailu. Email musí taktiež obsahovať všetky vyžiadané informácie k realizácii veci.
 6. Pokiaľ sa predávajúci a kupujúci dojednajú, je možné vykonať objednanie veci aj telefonicky, a to na telefónnom čísle +421 903 265 782. Po vykonaní telefonickej objednávky je potrebné na to, aby bola objednávka kompletná a akceptovateľná, potvrdiť ju zaslaním emailu predávajúcemu.
 7. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých formulárom požadovaných údajov a náležitostí, ktoré umožnia bezproblémovú výrobu a doručenie veci. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, podmienkami reklamácie a podmienkami spracovania a ochrany osobných údajov.
 8. Potvrdením elektronickej objednávky e-mailom dôjde k akceptácii návrhu na uzatvorenie zmluvy. Moment tejto akceptácie sa považuje za okamih uzatvorenia zmluvného vzťahu – kúpnej zmluvy.
 9. Po dokončení objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru. Zálohová faktúra je vystavená na celú dojednanú sumu. Kupujúci je povinný túto uhradiť v plnej výške do troch dní od jej doručenia. Dohodou medzi predávajúcim a kupujúcim je možné čas splatnosti zálohovej faktúry predĺžiť. Na toto predĺženie je potrebný súhlas oboch strán.
 10. Po uhradení celej dojednanej ceny bude kupujúcemu zaslaná riadna faktúra.
 11. Predávajúci začne s výrobou dojednanej veci, resp. s prípravou dodania veci okamihom pripísania dojednanej ceny na jeho účet, t. j. po úhrade celej dojednanej ceny.
 12. Objednávky sú zoraďované podľa poradia, v akom prichádzajú.
 13. Všeobecné ustanovenia
 14. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe.
 15. Vlastnícke právo kúpenej veci prechádza na kupujúceho okamihom jeho odovzdania od predávajúceho. Nadobudnutím vlastníckeho práva prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy, zničenia a poškodenia veci. Ak má predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu.
 16. Kupujúci je povinný po prevzatí tovaru skontrolovať jeho množstvo, kvalitu a balenie a bezodkladne oznámiť predávajúcemu prípadné chyby.
 17. Záruka sa vzťahuje len na tovar uvedený na dodacom liste a týka sa všetkých chýb zistených v záručnej dobe spôsobených chybou materiálu, chybnou konštrukciou alebo chybným spracovaním. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo neodborným zásahom na tovare po jeho odovzdaní kupujúcemu. Následné poškodenie povrchu predmetu, škrabance, a pod. sa nepovažujú za vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá.
 18. Záruka sa nevzťahuje na prirodzené starnutie a bežné opotrebovanie výrobku.

III. Cena

 1. Pre jednotlivé veci ako predmety prevodu vlastníckeho práva zašle ešte pred uzavretím zmluvy predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku s fixnou cenou uvedenou v mene euro. Cena je uvedená bez DPH.
 2. Kupujúci v prípade akceptácie predloženej ceny sa zaväzuje túto cenu v celej výške uhradiť do troch dní od doručenie zálohovej faktúry na účet predávajúceho, pokiaľ sa strany nedojednali inak.
 3. Dojednaná cena je pre obe strany, t. j. kupujúceho a predávajúceho záväzná a je možné ju meniť len so súhlasom oboch týchto strán.
 4. Pokiaľ dôjde k zmene ceny z dôvodu zvýšenia cien na trhu alebo zvýšením ceny u predávajúceho, je o tejto skutočnosti predávajúci veci povinný informovať kupujúceho. Pokiaľ tovar na výrobu veci ešte nebol zakúpený alebo nebola ešte zhotovená podstatná časť veci, za podstatnú časť veci sa považuje ak je zhotovené viac ako 40 % z celkovej veci, je toto možnosťou na odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho. V takomto prípade je však kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu jemu vzniknuté náklady na výrobu časti vec, a to vrátane odmeny za jeho prácu. Alikvotna časť ceny veci bude po odčítaní nákladov a odmeny za prácu na veci odoslaná späť na účet kupujúceho. Predávajúci po vrátení časti sumy ceny veci dodá časť nedokončenej veci kupujúcemu. Vlastnícke právo k časti nedokončenej veci prechádza na kupujúceho jeho doručením resp. jeho podaním na zaslanie prepravnou spoločnosťou.

 

 1. Spôsob úhrady ceny
 2. Kupujúci je povinný uhradiť celú dojednanú sumu do troch dní od doručenia zálohovej faktúry, ak sa strany nedohodli inak.
 3. Celú sumu ceny je kupujúci povinný uhradiť na účet predávajúceho IBAN: SK66 1100 0000 0029 4504 5610; bankovým prevodom, alebo prostredníctvom PayPalu.

 

 1. Dodanie veci
 2. Po vyhotovení veci predávajúci dodá kupujúcemu vec na dohodnutom mieste. Pokiaľ sa strany na tomto nedohodli považuje sa miestom dodania sídlo alebo miesto podnikania predávajúceho.
 3. Štandardná dodacia doba je 4 – 5 týždňov. Dodacia doba záleží od zložitosti dojednanej veci s prihliadnutím na jeho špecifiká.
 4. Na presnej dodacej doby sa strany dojednajú osobitne s poukazom na individualitu veci.
 5. Bezprostredne po zaplatení faktúry sa začne s prípravou objednávky.
 6. Po vyhotovení veci bude kupujúci o tejto skutočnosti bezodkladne informovaný, a to buď telefonicky alebo elektronicky prostredníctvom emailu.
 7. Dodanie veci, ak sa strany nedohodnú inak, zabezpečí predávajúci.
 8. Predávajúci odovzdá vec predávajúcemu osobne alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti.
 9. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru, len čo mu je dodaný tovar odovzdaný.
 10. Pred odovzdaním nadobúda kujúci vlastnícke právo k prepravovanému tovaru, keď získa oprávnenie nakladať so zásielkou.
 11. Pokiaľ sa odovzdanie veci vykoná prostredníctvom prepravnej služby momentom odovzdania zhotovenej veci na prepravu prechádza zodpovednosť za poškodenie tejto zhotovenej veci na kupujúceho. Počas prepravy však za zhotovenú vec zodpovedá do momentu odovzdania prepravná spoločnosť.
 12. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru, resp. zhotovenej veci si ju riadne prezrieť a skontrolovať. Akékoľvek nedostatky je povinný bezodkladne uviesť v preberacom protokole.
 13. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania veci. Pokiaľ je zhotovená vec zasielaná kupujúcemu prostredníctvom prepravnej služby začína táto doby plynúť okamihom, kedy si kupujúci vec prevzal.

 

 1. Odstúpenie od zmluvy
 2. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) je spotrebiteľ oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.
 3. V prípade odstúpenia od zmluvy zašle kupujúci vec na vlastné náklady na adresu sídla predávajúceho: Ideaferdesign s. r. o., Charkovská 3900/3, 036 01 Martin, Slovensko. V prípade, ak kupujúci zašle tovar na dobierku, predávajúci ho neprevezme. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošle kupujúci späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 4. Po prevzatí a skompletizovaní vráteného tovaru predávajúci vráti cenu za tovar do 14 dní na účet kupujúceho.
 5. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

 

Formulár na odstúpenie od zmluvy je k nahliadnutiu tu: FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

 

VII. Reklamácia tovaru

 1. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu po dodaní skontrolovať jeho úplnosť. Akýkoľvek nesúlad medzi dodaným tovarom a tovarom uvedeným v sprievodnom doklade je kupujúci povinný oznámiť bezodkladne predávajúcemu.
 2. Kupujúci je oprávnený reklamovať len tovar zakúpený od predávajúceho.
 3. Kupujúci písomnú reklamáciu a reklamovaný výrobok zašle spolu s kópiou faktúry a dokladu o zaplatení na adresu predávajúceho: Ideaferdesign s. r. o., Charkovská 3900/3, 036 01 Martin, Slovensko.
 4. Reklamácie tovaru budú vybavované v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. V prípade kupujúceho fyzickej osoby bude reklamácia vybavené v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ak sa zmluvné strany nedohodli inak.
 2. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené v prípade kupujúceho fyzickej osoby sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
 3. Predávajúci ani kupujúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto obchodných podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť; v takom príde má strana v omeškaní právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

4.Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia na internetovej stránke predávajúceho. Predávajúci je oprávnený ich kedykoľvek zmeniť. Zmluvné vzťahy, ktoré vznikli pred účinnosťou nových obchodných podmienok, sa riadia obchodnými podmienkami platnými a účinnými do vzniku týchto zmluvných vzťahov.

6.Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzatvorenej zmluvy o dodaní tovaru resp. kúpnej zmluvy uzavretej medzi kupujúcim a predávajúcim. Súčasťou obchodných podmienok je aj nasledovný reklamačný poriadok, ktorý taktiež tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Súčasťou obchodných podmienok je aj nasledovný reklamačný poriadok, ktorý taktiež tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim.