Reklamácia

Reklamačný poriadok

 

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri jeho prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.
 2. Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú.
 3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať dodanie náhradného tovaru za vadný tovar,  ak je to vzhľadom na povahu tovaru možné,  a ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 4. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 5. Voľba medzi nárokmi uvedenými vyššie kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu o tomto informuje predávajúceho. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu predávajúceho. Ak sa v priebehu vybavovania reklamácie ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné, alebo že s ich opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v primeranej dodatočnej lehote, alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, môže kupujúci odstúpiť od zmluvy, alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.
 6. Pri dodaní náhradného tovaru je predávajúci oprávnený požadovať, aby mu na jeho náklady kupujúci vrátil vymieňaný tovar v stave, v akom sa mu dodal.
 7. Nárok na zľavu z kúpnej ceny zodpovedá rozdielu medzi hodnotou, ktorú by mal tovar bez vád, a hodnotou, ktorú mal tovar dodaný s vadami, pričom pre určenie hodnôt je rozhodujúci čas, v ktorom sa malo uskutočniť riadne plnenie.
 8. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.

 

 

Postup pri reklamácii

 1. Kupujúci bezodkladne po zistení akejkoľvek vady o tejto skutočnosti upovedomí predávajúceho.
 2. Predávajúci má na posúdenie reklamácie 30-dňovú lehotu. Táto lehota začína plynúť odo dňa doručenia tovaru na adresu sídla predávajúceho.
 3. Predávajúci po vyhodnotení reklamácie zašle kupujúcemu o tejto skutočnosti vyrozumenie. Toto vyrozumenie, resp. rozhodnutie o reklamácii a spôsobe je vyriešenia bude doručené na emailovú adresu kupujúceho, v prípade dohody strán je možné ju zaslať na adresu sídla, resp. miesta podnikania alebo bydliska kupujúceho.
 4. Rozhodnutie o spôsobu vyriešenia reklamácie bude obsahovať označenie kupujúceho a predávajúceho, označenie predmetu reklamácie, opis vady predmet reklamácie, opis posúdenia reklamácia a záver, akým spôsobom bola reklamácia vybavená.
 5. Reklamácia sa môže vybaviť nasledovným spôsobom:
 6. predávajúci reklamáciu odmietne z dôvodu, že je neopodstatnená, nakoľko:
 7. vada bola spôsobená kupujúcim,
 8. vada nebola uplatnená v záručnej dobe,

III. produkt nemá vadu vytýkajúc kupujúcim.

 

 1. predávajúci reklamáciu uzná a dojedná sa s kupujúcim podľa povahy vady na ďalšom postupe.
 2. Rozhodnutím o spôsobe riešenia reklamácie sa reklamácia považuje za ukončenú.